indeling seizoen 2017 / 2018 voor Rvv V.O.B 1

1. Age-ggk 1

2. Cion 1

3. Egenlantier boys 1

4. Glz delfhaven 1

5. Hermes DVS 1

6. Hwd 1

7. Maense 1

8. Ppsc 1

9. Rotterdam United 1

10. Sdv 1

11. Svv 1

12. Vfc 1

13. Victoria┬┤04 1

14. Rvv V.O.B 1